Saru Gallery - Japanese prints and paintings
HOME
PRINTS
PAINTINGS
DRAWINGS
PAUL BINNIE
TOM KRISTENSEN
CONDITIONS OF SALE
MAILING LIST
SITEMAP
CONTACT US
REFERENCES
BACKGROUNDS
ARCHIVE OF SOLD ITEMS

Saru Gallery
       Japanese Prints & Japanese Paintings


Prints

1


2


3


4
Ishii, Hakutei

5
Hiratsuka, Un'ichi

6
Hiratsuka, Un'ichi

7
Kawanishi, Hide

8
Kawanishi, Hide

9
Koizumi, Kishio

10
Koizumi, Kishio

11
Azechi, Umetarô

12
Onchi, Kōshirō

13
Onchi, Kōshirō

14
Onchi, Kōshirō

15
Sasajima, Kihei

16
Nakayama, Tadashi

17
Nakayama, Tadashi

18
Idō, Masao

19
Idō, Masao

20
Maeda, Masao

21
Kristensen, Tom

22
Kristensen, Tom

23
Kristensen, Tom

24
Hashimoto, Okiie

25
Hashimoto, Okiie

26
Hashimoto, Okiie

27
Hashimoto, Okiie

28
Hashimoto, Okiie

29
Munakata, Shikô

30
Munakata, Shikô

31
Munakata, Shikô

32
Munakata, Shikô

33
Ono, Tadashige

34
Ono, Tadashige

35
Ono, Tadashige

36
Ono, Tadashige

37
Ono, Tadashige

38
Ono, Tadashige

39
Ono, Tadashige

40
Ono, Tadashige

41
Ono, Tadashige

42
Kitaoka, Fumio

43
Kitaoka, Fumio

44
Matsubara, Naoko

45
Yamaguchi, Susumu

46
Tokuriki, Tomikichirō

47
Nagase, Yoshi(r)o

48
Fujita, Fumio

49
Watanabe, Yuji

50
Nakagawa, Isaku

51
Homma, Rie

52
Homma, Rie

53
Homma, Rie

54
Homma, Rie

55
Homma, Rie

56
Homma, Rie

57
Homma, Rie

58
Homma, Rie

59
Homma, Rie

60
Homma, Rie

61
Asano, Yuichi

62
Asano, Yuichi

63
Asano, Yuichi

64
Asano, Yuichi

65
Asano, Yuichi

66
Asano, Yuichi

67
Asano, Yuichi

68
Asano, Yuichi

69
Asano, Yuichi

70
Asano, Yuichi

71
Asano, Yuichi

72
Asano, Yuichi

73
Maeda, Tōshirō

74
Sekino, Jun'ichirō

75
Tagawa, Ken

76
Tagawa, Ken

77
Katsuhira, Tokushi

78
Katsuhira, Tokushi

79
Katsuhira, Tokushi

80
Katsuhira, Tokushi

81
Katsuhira, Tokushi

82
Katsuhira, Tokushi

83
Katsuhira, Tokushi

84
Katsuhira, Tokushi

85
Nara, Enami

86
Nara, Enami

87
Various

88
Tsuruta, Gorō

89
Henmi, Takashi

90
Shimizu, Masahiro

91
Shimizu, Masahiro

92
Shimizu, Masahiro

93
Shimizu, Masahiro

94
Shimizu, Masahiro

95
Shimizu, Masahiro

96
Suzuki, Atsuko

97
Saitō, Kimiko

98
Ueda, Gagyū (上田, 臥牛)

99
Taki, Shûsui (瀧 秀水)

100
Homma, Yoichirô

101
Taninaka, Yasunori

102
Katase, Kazuhiro

103
Katase, Kazuhiro

104
Katase, Kazuhiro

105
Satō, Chōzan 佐藤 朝山

106
Ohtsu, Kazuyuki

107
Fukami, Gashu

108
Fukami, Gashu

109
Fukami, Gashu

110
Fukami, Gashu

111
Fukami, Gashu

112
Fukami, Gashu

113
Fukami, Gashu

114
Fukami, Gashu

115
Fukami, Gashu

116
Fukami, Gashu

117
Fukami, Gashu

118
Fukami, Gashu

119
Fukami, Gashu

120
Fukami, Gashu

121
Fukami, Gashu

122
Tanaka, Kunizō

123
Ueda, Yoshifumi

124
Ueda, Yoshifumi

125
Ueda, Yoshifumi

126
Ueda, Yoshifumi

127
Enami, Shirō

128
Enami, Shirō

129
Enami, Shirō

130
Binnie, Paul

131
Sano, Seiji

132
Nakanishi, Yoshio

133
Nakanishi, Yoshio

134
Nakanishi, Yoshio

135
Morimura, Ray

136
Tsuzen, Nakajima

137
Fujimaki, Yoshio

138
Mizufune, Rokushū

139
Shimada, Kaname

140
Shimojima Toru

141
Takekawa, Akihito

142
Takeda Yoshihei

143
Unidentified

144
Unidentified

145
Hagiwara, Hideo

146
Hagiwara, Hideo

147
Hagiwara, Hideo

148
Hagiwara, Hideo

149
Hagiwara, Hideo

150
Maekawa, Senpan

151
Maekawa, Senpan

152
Maekawa, Senpan

153
Maekawa, Senpan

154
Maekawa, Senpan

155
Maekawa, Senpan

156
Maekawa, Senpan

157
Maekawa, Senpan

158
Hoshi, Jōichi


Back

Webdesign by Net Tuners B.V.         Tell a friend about this site!
Japanese art